Ταυτότητες Οικονωμικά Προαγωγές  
   
   
Επανερχόμεθα στο θέμα γιατί η ισόβια καθήλωσή μας στον βαθμό τον οποίον ένστολοι εφέραμε, προβάλλει τουλάχιστον υποτιμητική και άδικη.

Οι Εφεδροι Αξιωματικοί - ιδιαιτέρως αυτοί των μεγαλυτέρων κλάσεων - με πικρία και παράπονο περιμένουν από την Πατρίδα την οποία επί χρόνον μακρόν και κινδυνώδη, γενναίως και ευόρκως υπηρέτησαν, την απονομή της ελαχίστης δικαίας και αδαπάνου αυτής τιμής.