Διοίκηση Εκλογές Οικονομικά  
Οι οικονομικοί πόροι του Συνδέσμου προέρχονται ως ακολούθως:

α) Από τις μηνιαίες συνδρομές των μελών τους, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εθνικής Αμυνας και β) Από εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και επιχορηγήσεις από διάφορα φυσικά ή νομικά πρόσωπα προς το Σύνδεσμο.